၇။ ႏွလံုးသား အာဟာရ

0
1045

“ေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရးတစ္ခု ၿပန္တည္ေဆာက္ဖို႔ အတက္ႏိုင္ဆံုး အေလွ်ာ့ေပးညွိႏိုင္းေပးလိုက္ပါ။”

အထက္ပါ ညွိႏႈိင္းၿခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ေသာ ဆိုရိုးကို အမည္မသိသူတစ္ဦးက ေရးသားခဲ့ပါတယ္။