၅။ ႏွလံုးသား အာဟာရ

0
1062

ဘဝတိုးတက္ဖို႔အတြက္ပဲ အခ်ိန္ေပးမေနပါနဲ႔။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔အတြက္လည္း အခ်ိန္ေပးပါဦး။ – ဘီ ဝက္တာစမ္

Bill Watterson (5_7_1958) သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံရွိ ကာတြန္းဆရာနဲ႔ စာေရးဆရာတစ္ဦး ၿဖစ္သည္။ ” ဘဝတိုးတက္ဖို႔အတြက္ပဲ အခ်ိန္ေပးမေနပါနဲ႔။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔အတြက္လည္း အခ်ိန္ေပးပါဦး။ ” ကို ဆိုခဲ့သူပါ။