၃၀။ ႏွလံုးသား-အာဟာရ

0
1157

သင္ခြင့္မျပဳဘဲ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကမွ သင့္ကို သိမ္ငယ္ေအာင္ လုပ္လို႔မရပါဘူး။_ အီလီေနာ ရိုးဇ္ဘတ္လ္(Eleanor Roosevelt)

Eleanor Roosevelt (၁၁-၁၀-၁၈၈၄ မွ ၇-၁၁-၁၉၆၂) သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးရာ သံတမန္အျဖစ္ရပ္ တည္ရွင္သန္ခဲ့သူ တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ပါ ဗဟုသုတ ရွာမွီးျခင္း ၏ အေရးပါမႈ ဆိုရိုးကို ဖန္တီးခဲ့သူလည္းျဖစ္ပါတယ္။