၃ – ႏွလံုးသား အာဟာရ

0
1049

ဘဝဆိုတာ မတည္ၿမဲပါဘူး။ အဲဒါေႀကာင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနသင့္ပါတယ္။ -ေဂ်ာ္ဒန္ ဘီ ဟင္ကလီ

Gordan B Hinckley (23_6_1910 – 27_1_2008) သည္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္နဲ႔ စာေရးဆရာတစ္ဦး ၿဖစ္ခဲ့သည္။ ေဂ်ာ္ဒန္ ဘီ ဟင္ကလီသည္ ” ဘဝဆိုတာ မတည္ၿမဲပါဘူး။ အဲဒါေႀကာင့္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ေနသင့္ပါတယ္။ ” ဆိုေသာ ဆိုရိုးကို ေရးသားခဲ့သူပါ။ ေဂ်ာ္ဒန္ ဘီ ဟင္ကလီသည္ အၿခားေသာ ဆိုရိုးေကာင္းမ်ားကိုလည္း ေရးသားခဲ့ေသးသည္။