၂၈။ ႏွလံုးသား-အာဟာရ

0
1099

အေတြးအေခၚေတြဟာ သင့္ဘဝကို ပံုေဖာ္ႏုိင္စြမ္းရွိတာမို႔ သင့္အေတြးေတြကို ု အထူးဂရုစိုက္ပါ။ -စြမ္မီ ဗိုက္ဗ္က္နဒါ(Swami Vivekananda)

Swami Vivekananda (၁၂-၁-၁၈၆၃ _ ၄-၇-၁၉၀၂) သည္ ဟိႏၵဴ ဘုန္းၾကီးတစ္ပါး ျဖစ္ပါတယ္။ ဟိႏၵဴ အေတြးအေခၚေတြကို အေနာက္ႏိုင္ငံေတြ အထိ ျဖန္႔ေဝခဲ့သူပါ။