၂ – ႏွလံုးသား အာဟာရ

0
1065

ဝါသနာပါတဲ့အလုပ္ကို လုပ္ေနရသူဟာ အလုပ္အတြက္ သီးသန္႔အခ်ိန္ေပးေနစရာ မလိုေတာ့ဘူး။

-ကြန္ၿဖဴးရွပ္စ္ (Confucius)

Confucius (551 BC – 9_3_429 BC) သည္ တရုပ္ စာေရးဆရာနဲ႔ႏိုင္ငံေရးသမားတစ္ဦး ၿဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔အၿပင္ နာမည္ေက်ာ္ ဒႆနိကပညာရွင္တစ္ဦးလည္း ၿဖစ္ခဲ့သည္။ ကြန္ၿဖဴးရွပ္စ္သည္ “ဝါသနာပါတဲ့အလုပ္ကို လုပ္ေနရသူဟာ အလုပ္အတြက္ သီးသန္႔အခ်ိန္ေပးေနစရာ မလိုေတာ့ဘူး။” ဆိုေသာ ဆုိရိုးကို ေရးသားခဲ့သူၿဖစ္သည္။ ကြန္ၿဖဴးရွပ္စ္၏ အၿခားေသာ ဆိုရိုးေကာင္းမ်ားလည္း နာမည္ေက်ာ္ လူႀကိဳက္မ်ားလ်က္ရွိသည္။