၁၉။ ႏွလံုးသား-အာဟာရ

0
1121

သင့္မိဘတန္ဖိုးကို နားလည္ႏိုင္ဖို႔ သင္ကိုယ္တိုင္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ၾကည့္လိုက္ပါ။_တရုတ္စကားပံု

အထက္ပါ မိဘကိုတန္ဖိုးထားသင့္သည့္ ဆိုရိုးစကားသည္ တရုတ္စကားပံုတစ္ခုၿဖစ္သည္။