၁၆။ ႏွလံုးသား-အာဟာရ

0
1113

ကိုယ့္အတြက္ေၾကာင့္ မိဘေတြ စိတ္ခ်မ္းသာ ေပ်ာ္ရႊင္ေနတာကို ျမင္ရတာေလာက္ ေက်နပ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့အရာ မရွိပါဘူး။_အမည္မသိ

အထက္ပါ မိဘကိုတန္ဖိုးထားသင့္သည့္ ဆိုရိုးစကားအား အမည္မသိစာဆိုတစ္ဦး ေရးသားခဲ့ပါတယ္။