ေမးၾကည့္မယ္ ေျဖၾကည့္ပါ။

0
159

တစ္ခါတရံမွာ အေတြးဆိုတာ လိုတာထက္ပိုေတြးလြန္းရင္ ကုိယ့္အေတြးထဲကုိယ္ပိတ္မိၿပီး အလင္းေရာင္ကြယ္ေပ်ာက္သြားတတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေတြးေတြကို သတိျပဳႏုိင္ေစဖို႔…။