မိခင္ေသဆံုးမႈႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းမ်ား

0
1302

         မိခင္ေသဆံုးမႈႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ႀကိဳးစားတာဟာ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္သာမက လူသားအရင္းအျမစ္ကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရာလည္း ေရာက္ပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွာ မိခင္ ေသဆံုးမႈႏႈန္းက လက္ရွိမွာ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနၿပီး ဆင္းရဲတဲ့ေက်းလက္ေဒသဝန္းက်င္မွာ ေန ထိုင္ၾကတဲ့ အမ်ိဳးသမီးထုၾကားမွာ ေသဆုံးမႈႏႈန္းကေတာ့ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာဆို ရင္လည္း ႏွစ္စဥ္ အမ်ိဳးသမီး(၃ဝဝဝ)ခန္႔ဟာ ကေလးမီးဖြားရင္း၊ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ရင္း ေသဆံုးလ်က္ရွိ ေနၾကပါတယ္။ မိခင္ေတြေသဆံုးေနမႈႏႈန္းရဲ႕ ၇၅% ဟာ…

၁။ ကေလးေမြးဖြားၿပီးေနာက္ ေသြးအလြန္အကၽြံဆင္းျခင္း

၂။ ကေလးေမြးၿပီးေနာက္ ေရာဂါပိုးမႊားကူးစက္ျခင္း

၃။ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း ေသြးဖိအားမ်ားျခင္း

၄။ အႏၱရာယ္ရွိတဲ့နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ကိုယ္ဝန္ဖ်က္ခ်ျခင္း

စတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေဝးလံေခါင္သီတဲ့ေဒသေတြက ဆင္းရဲတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္၊ ဒါမွမဟုတ္ မီးဖြားေနစဥ္အတြင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အလံုအေလာက္ရရွိဖို႔ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးလွပါတယ္။ ဤေဆာင္းပါးကို ဂႏၳဝင္ မဂၢဇင္းမွ ေရးသားတင္ဆက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဒါဟာ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းအင္အားနည္းပါးတာေၾကာင့္အျပင္…

– ဆင္းရဲႏြမ္းပါးျခင္း

– ေနရပ္ေဒသ ေဝးလံေခါင္သီျခင္း

– အသိပညာဗဟုသုတနည္းပါးျခင္း

– ေစာင့္ေရွာက္ခံရမႈ အားနည္းျခင္း

– လြဲမွားတဲ့႐ိုးရာဓေလ့ေတြကုိ လက္ခံက်င့္သံုးေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အထက္ပါ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး က်န္းမာေရးအသိပညာေပးကိစၥရပ္ေတြကို ယခုထက္ပိုမို က်ယ္ျပန္႔စြာလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔က အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ေနစဥ္ အတြင္းနဲ႔ မီးဖြားခ်ိန္အတြင္း မိခင္ေသဆံုးမႈႏႈန္းကိုေလွ်ာ့ခ်ၿပီး က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ခံရမႈ ျမွင့္တင္ဖို႔အတြက္…

၁။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ကို ပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းေအာင္ ခ်မွတ္ျခင္း

၂။ ေနရာတိုင္းမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးႏိုင္တဲ့ ေဆး႐ံု၊ ေဆးေပးခန္းေတြရွိၿပီး အေရးေပၚခြဲ စိတ္ႏိုင္တဲ့ကၽြမ္းက်င္ဆရာဝန္ေတြ ထားရွိေပးျခင္း

၃။ အရပ္လက္သည္မ်ားကို လိုအပ္တဲ့က်န္းမာေရးဗဟုသုတမ်ား မွ်ေဝျခင္း

၄။ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္ထဲ တက္ၾကြေပ်ာ္ရႊင္ေစရန္ ထုိက္တန္ေသာ အက်ိဳးခံစား ခြင့္မ်ား ေပးအပ္ျခင္း

၅။ မိခင္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ထိေရာက္ေစရန္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ပရ ဟိတအသင္းအဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္း

၆။ ေက်းလက္ေနအမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကားမွာ က်န္းမာေရးဗဟုသုတပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေစရန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား မၾကာခဏျပဳလုပ္ေပးျခင္း တို႔ကိုျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ အားလံုးလည္း က်န္းမာေရးအသိအျမင္မ်ား ၾကြယ္ဝၿပီး က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ၾကပါေစလို႔ ဂႏၳဝင္မဂၢဇင္းမွ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ရွင္။